head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 4:33 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » จิตสำนึก อธิบายการก่อตัวและพัฒนาการของจิตสำนึกบุคลิกภาพ

จิตสำนึก อธิบายการก่อตัวและพัฒนาการของจิตสำนึกบุคลิกภาพ

อัพเดทวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022

จิตสำนึก ส่วนบุคคลเป็นสภาวะเชิงคุณภาพของจิตใจมนุษย์ นี่คือความเป็นอยู่ของโลกและสังคมมีความหมายและเข้าใจ นี่คือการประเมินที่สำคัญของสถานที่ในโลก ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของหน้าที่ทางสังคมของตน นี่คือการรับรู้ตัวเองเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ทางประวัติศาสตร์ การสร้างวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณและวัตถุใหม่ มันอยู่ในการก่อตัว การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันก็ยังคงไม่สมบูรณ์อยู่เสมอ

แต่บางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดใน จิตสำนึก ของแต่ละบุคคล ก็คือความสามารถในการสร้างความหมายพิเศษของชีวิต อย่างไรก็ตาม นักปรัชญา ทรูเบ็ตสคอยในปี 1863 ถึง 1920 ตั้งข้อสังเกตว่าหากชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันหมดสิ้นลง โดยการเปลี่ยนสภาพจิตใจก็ไม่สามารถรับรู้ได้ จิตสำนึกของเรายิ่งใหญ่กว่าสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างแม่นยำ เพราะมันอยู่เหนือพวกเขาจริงๆ และเชื่อมโยงมันกับบางสิ่งที่วิเศษสุด การก่อตัวของจิตสำนึกของบุคลิกภาพ

เริ่มต้นด้วยการติดต่อทางจิตโดยตรง กับโลกแห่งวัตถุด้วยการดูดซึมที่สำคัญของรูปแบบหลัก ของวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณ ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการยกระดับจิตใจมนุษย์ ไปสู่ระดับของความเข้าใจเชิงอัตวิสัยโดยปัจเจกของวัตถุ สิ่งของและปรากฏการณ์ของโลกธรรมชาติ ตลอดจนการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบของความคิด ภาพลักษณ์ แนวคิดที่อิงจากการสะท้อนในอุดมคติ จากนั้นจินตนาการและการสร้างสรรค์ของแนวคิด สมมติฐาน ทฤษฎี แนวคิดใหม่

จิตสำนึก

จิตสำนึกของแต่ละบุคคลในสภาวะ ของบรรยากาศทางศีลธรรม และจิตใจและบรรยากาศทางปัญญาเริ่มกระบวนการทางวาจา ของการพัฒนามนุษย์ของโลกแห่งธรรมชาติและสังคม จิตสำนึกของปัจเจกบุคคลกลายเป็นปริซึมทางวิญญาณชนิดหนึ่ง ซึ่งปัจเจกไม่ใช่สมองสะท้อนโลกอย่างหมดจด และประเมินผลในทางของตัวเอง มันคือความสัมพันธ์ที่สำคัญ และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์กับสปีชีส์ต่างๆ ของสัตว์โลกอย่างแม่นยำ

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการ ที่โดดเด่นที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 พยายามอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ต่างจากสัตว์ที่วิวัฒนาการไปในทิศทาง ของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัตว์ บุคคลในกระบวนการพัฒนาตนเองทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มีแนวโน้มมากที่สุด เชี่ยวชาญในทิศทางของการเลิกใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าลิง มันเป็นสัตว์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในระดับสากล มนุษย์ซึ่งรวมอยู่ในร่างกาย

องค์กรทางจิตและสังคมในรูปแบบใหม่ ของความสมบูรณ์ของสารอินทรีย์บนบก เมื่อสรีรวิทยาของเขากลายเป็นขีดจำกัดของวิวัฒนาการ ของรูปแบบอินทรีย์และจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ สร้างขึ้นจากเหตุผล ตามที่อีฮัสเซิร์ลในปี 1859 ถึง 1938 จิตสำนึกเป็นตัวตนที่แท้จริงของการตระหนักรู้ของโลก ในเวลาเดียวกันปราชญ์ไม่ปฏิเสธความเที่ยงธรรมของโลกของวัตถุธรรมชาติ สิ่งของ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริงตามวัตถุประสงค์

แต่ในขณะเดียวกันการดำรงอยู่ของโลกแห่งจิตสำนึก ซึ่งพัฒนาอย่างเป็นกลาง โดยตัวมันเองก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นของจริง และบุคคลซึ่งแตกต่างจากสัตว์สามารถอยู่พร้อมๆ กันใน 2 โลกนี้ ในโลกของการดำรงอยู่ของสิ่งต่างๆ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนและในโลก แห่งการดำรงอยู่ของจิตสำนึก บนเบอร์เดียฟสะท้อนให้เห็นถึงต้นกำเนิด ของการคิดเชิงปรัชญาชื่นชมบทบาท และจุดประสงค์ของจิตสำนึกของมนุษย์อย่างสูง

เขาเขียนว่าจิตสำนึกของมนุษย์ในฐานะศูนย์กลางของโลก การปกปิดวิธีแก้ปัญหาของโลกและอยู่เหนือสรรพสิ่งในโลก เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับปรัชญาใดๆ ปรัชญาเบอร์เดียฟ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ พ.ศ. 2532 จิตสำนึกของแต่ละบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบที่สอดคล้องกัน หรือชุดของโครงสร้างที่เป็นรูปเป็นร่างและจิตใจ สร้างรูปแบบการเป็นตัวแทนทางประสาทสัมผัส และกำหนดความหมายและวัตถุประสงค์ของวัตถุสิ่งของ และปรากฏการณ์ของโลกรอบข้าง

ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม และความหมายและจุดประสงค์ของวัตถุที่เป็นวัตถุ อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของชีวิตมนุษย์ และกิจกรรมที่แสดงออกอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของจิตสำนึก เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคมและมนุษย์ ดังนั้น จิตสำนึกของมนุษย์จึงเป็นความเป็นหนึ่งเดียวของกระบวนการทางสังคมและจิตใจ และประสบการณ์ทางสังคมและปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อธรรมชาติของความเข้าใจของบุคคลในโลกธรรมชาติและสังคม

รวมถึงความเป็นอยู่ของเขาในนั้น จิตสำนึกของมนุษย์เริ่มก่อตัวตั้งแต่อายุยังน้อย ในกระบวนการสื่อสารกับผู้ใหญ่ นักประสาทวิทยาเชื่อว่าจิตสำนึกของแต่ละบุคคล ถูกกำหนดโดยมุมมองความคิด และความคิดของผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของแวดวงการสื่อสารของเขา เมื่อซึมซับประสบการณ์ชีวิต ความรู้และวิธีการคิดของคนรอบข้าง บุคคลจะค่อยๆ เชี่ยวชาญในความจริง ดังนั้น จิตสำนึกของแต่ละบุคคลไม่ได้เป็นผลจากการพัฒนาจิตใจของเขามากนัก

แต่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอิทธิพล ของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่เขาอาศัยอยู่การกระทำ ดังนั้น จึงก่อตัวขึ้นเป็นบุคคล นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาสมัยใหม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า สภาวะของจิตสำนึกของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของเขาโดยตรง คุณภาพของการศึกษาและสภาพการณ์เลี้ยงดู บุคคลเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับความคิด อุดมคติและทฤษฎีของรูปแบบทางสังคมของจิตสำนึก ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ ศีลธรรม

เขายอมรับอย่างแข็งขัน และสร้างบางสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเขา ปฏิเสธและประณามบางสิ่ง บุคคลจะดูดซึมเฉพาะความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณ สภาพจิตใจ และความสนใจส่วนบุคคลและความต้องการทางสังคมของเขา และบุคคลที่พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่เข้ามาใหม่อย่างมีวิจารณญาณ โดยคำนึงถึงความเชื่อและหลักการของเธอด้วย มันสามารถแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อม

โดยรักษาหลักการของระบบความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น กับสถานการณ์หรือสถานการณ์นั้น จิตสำนึกของแต่ละบุคคลสามารถแสดงเป็นภาพโมเสค ของภาพทางประสาทสัมผัสและโครงสร้างทางจิต คนสมัยใหม่ได้พัฒนารูปแบบสูงสุดของจิต จิตสำนึกในตัวเอง ได้กลายเป็นความสามารถในการเป็นจิตใจในบุคคลอื่น ยิ่งกว่านั้นเขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ และทำงานอย่างเต็มที่ได้ในขณะนี้โดยปราศจากความเข้าใจ และเลียนแบบคนอื่นเช่นเขา

มนุษย์จะยังคงเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ตลอดไป ถ้าเขาไม่สามารถพัฒนาจิตใจ ด้วยความรู้สึกที่มีมนุษยธรรม ความคิดที่สูงส่ง ความมีสติสัมปชัญญะและอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักปรัชญา นักจิตวิทยา แพทย์มักจะปลุกเร้าอยู่เสมอและยังคงเป็นที่สนใจของพลังภายในเหล่านั้น หรือกฎภายในตัวฉันซึ่งสร้างตัวตนขึ้นเอง พลังเหล่านี้ซึ่งแสดงในรูปของพลังงานทางวิญญาณชั่วนิรันดร์ ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นหลักโดยกำเนิด การพัฒนาพารามิเตอร์จิตสำนึกของจิตใจของแต่ละคน

อย่างไรก็ตามโดยคำนึงถึงเงื่อนไข ของการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น จิตสำนึกของแต่ละบุคคลจึงเป็นบัตรเยี่ยม ซึ่งแสดงลักษณะความคิดสมัยใหม่ของแต่ละบุคคล เกี่ยวกับโลกรอบตัวเขา ชุดค่านิยมสากลที่เป็นหนึ่งเดียว บรรทัดฐานสากล และกฎของพฤติกรรม บอกว่าคุณมองโลกอย่างไร สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ประเมินสังคมและตัวคุณเองในนั้น และคุณสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่าคุณมีสติสัมปชัญญะแบบไหน หรือว่าคุณเป็นคนแบบไหน

สติและบุคลิกภาพมาจากรังเดียวกัน สังคม ธรรมชาติไม่ได้ให้สติแก่บุคคลรวมถึงบุคลิกภาพ สังคมถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในภาพลักษณ์ และความคล้ายคลึงกัน แต่โดยคำนึงถึงข้อมูลตามธรรมชาติ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างด้วย ดังนั้น จิตสำนึกของปัจเจกจึงเป็นสังคมในเนื้อหา และเป็นปัจเจกในรูปของการสำแดง

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : สุขภาพฟัน มาตรการป้องกันและผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อฟัน อธิบบายได้ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ