head-wadbangkra-min2
วันที่ 23 ตุลาคม 2021 5:31 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » นานาสาระ » การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมเพื่อผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมเพื่อผลประโยชน์ทางอุตสาหกรรม

อัพเดทวันที่ 29 กันยายน 2021

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นกระบวนการของการเติบโตของสวัสดิการที่แท้จริงของประเทศหรือภูมิภาค โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรโดยเฉลี่ย ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มและการขยายตัวของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพด้วย นั่นคือนวัตกรรมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิตทางสังคม และการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับเข้าออก

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการของนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหรือภูมิภาค มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการขัดเกลาการผลิต การทำหน้าที่ของความรู้ การทำให้เศรษฐกิจของสังคม โครงสร้างเศรษฐกิจมีความซับซ้อน การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้บรรจบกันทั้ง

การเติบโตของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป ทำให้สะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การเติบโตทางเศรษฐกิจยังแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีเพียงความหมายที่เป็นนามธรรมเท่านั้น การใช้ GDP เพื่อคำนวณการเติบโตทางเศรษฐกิจ และวัดการพัฒนาเศรษฐกิจได้ล้าหลังข้อกำหนดของยุคสมัย

การพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ การพัฒนามูลค่า ไม่ใช่การเติบโตของเงิน การพัฒนาประสิทธิภาพไม่ใช่การเติบโตของประสิทธิภาพ การพัฒนาโดยรวมไม่ใช่การเติบโตด้านเดียว การพัฒนาวิภาษไม่ใช่การเติบโตเชิงเส้นแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐศาสตร์การพัฒนาแตกต่างจากเศรษฐศาสตร์การเติบโต รวมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม มีการวางตำแหน่งเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ทำให้เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจไม่เพียงหมายถึง การขยายขนาดของเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเกี่ยวข้องมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่บริสุทธิ์ เพราะมีความกว้างขวางกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในแง่ของเศรษฐกิจร่วมสมัย ความหมายของการพัฒนาค่อนข้างสมบูรณ์และซับซ้อน ส่งผลต่อการพัฒนาเพราะมักใช้สลับกันกับการพัฒนา การทำให้เป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัยและการเติบโต โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจมีความหมาย 3 ประการ

การเติบโตของปริมาณทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวคือ การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์และบริการด้านแรงงานในประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคเช่น เทคโนโลยีโครงสร้าง โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างการกระจายรายได้ โครงสร้างการบริโภคและโครงสร้างประชากร

การปรับปรุงคุณภาพเศรษฐกิจ เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสถานภาพทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงกระบวนการปรับปรุงการเมือง วัฒนธรรมและประชาชนในประเทศและภูมิภาคให้ทันสมัย

การพัฒนาเศรษฐกิจคือ การบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจของสำนักงานใหญ่หมายถึง ความจริงที่ว่าเนื่องจากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรเฉพาะ พื้นที่หนึ่งดึงดูดบริษัทต่างๆ โดยให้รวมกลุ่มสำนักงานใหญ่ในพื้นที่นี้

การจัดวางฐานการผลิตในพื้นที่อื่นๆ ด้วยข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทและทรัพยากรในภูมิภาค สามารถบรรลุผลเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงรูปแบบเศรษฐกิจที่มีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมถึงองค์กรต่างๆ มีการปฏิบัติตามรูปแบบของเศรษฐกิจของสำนักงานใหญ่ สำหรับการจัดวางเชิงพื้นที่ โดยมีสำนักงานใหญ่ในเมืองกลางที่พัฒนาแล้ว และฐานการผลิตและการประมวลผลในพื้นที่ด้อยพัฒนา

ดังนั้นจึงช่วยให้องค์กรได้รับทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในเมือง รวมถึงพื้นที่ด้อยพัฒนาด้วยต้นทุนที่ต่ำลง การจัดสรรทรัพยากรที่ได้เปรียบในสองภูมิภาคที่แตกต่างกันในองค์กรเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ลดต้นทุนโดยรวมของการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร แต่ยังช่วยให้ผู้มีความสามารถของข้อมูล ทรัพยากรทางเทคนิคของสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพื่อรับประโยชน์สูงสุด

ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรการผลิตที่เข้มข้นในภูมิภาคด้อยพัฒนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการประมวลผลสามารถขยายให้ใหญ่สุดได้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยกล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ การพัฒนาที่ยั่งยืนกำหนดให้การพัฒนาประเทศหรือภูมิภาค ไม่ควรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศหรือภูมิภาคอื่น

ความยั่งยืนหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่ดำรงรักษา แม้กระทั่งมูลนิธิเพื่อสวัสดิภาพมวลมนุษยชาติ เพื่อประสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางนิเวศน์เศรษฐกิจและสังคม นักเศรษฐศาสตร์มักใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GDP เพราะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญ ในการวัดระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากการวัดการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง

เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้กับผู้คนที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการใช้ระบบดัชนีที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดเฉพาะหลายตัว เพื่อวัดและประเมินระดับและคุณภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจเช่น ดัชนีคุณภาพชีวิตวัสดุ PQLT ดัชนีการพัฒนามนุษย์ HDI และความเท่าเทียมกันของอำนาจการซื้อขาย

ความมั่งคั่งเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติการกระจายและประสิทธิภาพของต้นทุน รวมถึงเวลาในการหมุนเวียน การจัดการและบริการส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของการผลิต ดังนั้นการจัดการที่คล่องตัว การบริการและการเชื่อมโยงการหมุนเวียน ยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจได้มากเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้แก่ การเพิ่มปริมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การปรับปรุงคุณภาพ วิธีการและแบบจำลองเพื่อให้เกิดการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมถึง ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมการกระจายรายได้ รวมถึงชีวิตที่อาศัยอยู่ในโครงสร้างเมืองและชนบท โครงสร้างในระดับภูมิภาคการใช้ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมระบบนิเวศ

การเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่เพียงต้องเปลี่ยนจากการเติบโตอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นการเติบโตอย่างเข้มข้น แต่ยังต้องเปลี่ยนจากการเติบโตปกติไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุม การประสานงานและยั่งยืนด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังชี้ขาด ในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนทางสำคัญสำหรับบริษัทต่างๆ ในการยึดลิงก์ระดับไฮเอนด์ของห่วงโซ่คุณค่า การสร้างความสามารถหลักและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด บริษัทชั้นนำสร้างมาตรฐาน บริษัทอันดับสองสร้างแบรนด์ และบริษัทอันดับสามสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความสำคัญของเทคโนโลยีต่อองค์กร

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ รองเท้าวิ่ง ขั้นตอนการปรับปรุงเสถียรภาพของรองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอน

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ