head-wadbangkra-min2
วันที่ 14 เมษายน 2024 7:06 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
2

นางสาวรักชนก คชชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระ

โรงเรียนวัดบางกระ

โรงเรียนวัดบางกระ

 

โรงเรียนวัดบางกระ ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง ในเขต บ้านบางกระ หมู่ที่ 1 ต.หนองกลางนา  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรีมาทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2462 โดยใช้ศาลาการเปรียญ วัดบางกระ เป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก และแต่งตั้ง นายหุ้ย จิตรจำเรือง เป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียน เป็นคนแรก ในปี พ.ศ. 2503 สมัยครูเทพ เทพนิมิตร ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ได้ร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัดบางกระกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินรวมทั้งหมด  7,505.47 บาท  และประชาชนได้ร่วมบริจาคสมทบเงินอีก 41,855 บาท สร้างอาคารเรียนแบบสามัญ โดยนางปลีก ทับทิม ได้ร่วมบริจาคที่ดินกว่า 3 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน (โฉนดเลขที่ 15319)  และมีคณะศิษย์เก่าร่วมบริจาคโต๊ะ เก้าอี้ ชนิดเดี่ยวจำนวน 50 ชุด

ผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียนวัดบางกระ

พ.ศ. 2512  ท่านพระครูประยูร   ชุติปัญโญ  เจ้าอาวาสวัดบางกระ   ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินทางวัดประมาณ  5 ไร่ 3  งาน   สร้างอาคารเรียนตามแบบ 017 จำนวน  4 ห้องเรียน เป็นเงิน 380,000 บาท  โดย งบประมาณของทางราชการ พ.ศ. 2527 สมัยครูหยด  พันธ์แดง เป็นครูใหญ่ ได้งบต่อเติมชั้นล่าง 1 ห้องเป็นเงิน 59,000 บาท พร้อมกับส้วม ตามแบบ  601/26 จำนวน 1  หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน  35,000 บาท

พ.ศ.  2528 ได้รับงบประมาณต่อเติมหน้ามุก   1  ห้อง
พ.ศ.  2529 เจ้าอาวาสวัดบางกระ คณะกรรมการการศึกษาและประชาชน    ได้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  017 อีก 2 ห้อง และสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สร้างโรงอาหาร ร้านสหกรณ์ และที่ประกอบอาหาร เสาธงประจำโรงเรียน อาคาร 1 เป็นเงิน 102,549 บาท ได้รับอนุญาตเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล  2

พ.ศ.  2531 ได้งบต่อเติมอาคารเรียน 017  ชั้นล่างอีก 1 ห้อง วงเงิน 60,000 บาท และสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202/26 วงเงิน 235,000 บาท เรือนเพาะชำแบบ พ.1 วงเงิน 15,000  บาท ในปีนี้คณะกรรมการโรงเรียนได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบให้

พ.ศ. 2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหนังสือ สปอ.เมืองราชบุรี ที่ ศธ.1456.01/1155 ลงวันที่  9  เมษายน  2534 ให้เปิดการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่  3
พ.ศ.  2536 ย้ายอาคารอเนกประสงค์แบบ  312 ได้รับบริจาคค่ารื้อย้าย จากนายกิตติ ปภัสโรบล จำนวนเงิน   100,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จำนวน  4 ห้องเรียน จากงบประมาณ 1,480,000 บาท

พ.ศ.  2537 ได้รับหนังสือจากเลขาธิการสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร  ที่ รล.0007/526
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 อนุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประดับไว้ ณ   อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  อันเป็นมงคลยิ่งแก่คณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พร้อมทั้งเสด็จเยี่ยม เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

20 มีนาคม  2541 นายปัญญา  เกิดมงคล  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์   สปอ.เมืองสมุทรสงคราม สปจ. สมุทรสงคราม เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.  2541  คุณคำรณ  ชุณหวัต    โรงงานสุราสินสมุทร อบต.หนองกลางนา  กรรมการศึกษา  พ่อค้า  ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์  สร้างโรงอาหาร  สร้างที่ดื่มน้ำ  อุปกรณ์การกรองน้ำ  ที่นั่งรับประทานอาหาร เป็นเงิน 120,000 บาท

13   เมษายน  2542 กรรมการศึกษา และคณะครู ผู้นำชุมชน และสส.กอบกุล นพอมรบดี ทอดผ้าป่าสามัคคี และจัดกิจกรรมดนตรี  ประกวดนางสงกรานต์ จัดแข่งวัวลาน  ชนไก่ หาทุนซื้อ คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องจำนวน  20เครื่องเป็นเงิน 471,5000 บาท เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542
31  สิงหาคม  2542  – 31 กรกฎาคม 2543  ผู้อำนวยการปัญญา  เกิดมงคล  พร้อมด้วยคณะครู ริเริ่มหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ ( อาคาร ปตท.)  พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  ไฟฟ้า  พัดลม  เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง  เก้าอี้  เป็นเงิน  433,541  บาท  มีผู้บริจาคที่สำคัญดังนี้
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 180,000 บาท นายคำรณ ชุณหวัตและครอบครัว 65,000 บาท   นายปราโมทย์ พงษ์ทอง 40,000  บาท คณะครู  พ่อค้า ประชาชน กรรมการศึกษา
188,541  บาท

การบูรณะ โรงเรียนวัดบางกระ

12    สิงหาคม 2544 สร้างรั้วด้านหน้าอาคาร 1 ริมแม่น้ำแม่กลอง และด้านหลังอาคาร 1 ความยาว  75 เมตร เป็นเงิน   98,000   บาท
30  กันยายน  2544   ปรับปรุงห้องประสบการณ์ทางภาษาจาก 20 ชุดเป็น 40  ชุด ใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
30  กันยายน   2545   ปรับปรุงห้องประสบการณ์ทางภาษาจาก 20 ชุดเป็น  40  ชุด ใช้สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
พ.ศ.  2545 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ทำถนนลาดยางเข้าอาคาร 2,3  ความกว้าง 4  เมตร ยาว 230 เมตร  งบประมาณ 240,030  บาท   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม  7 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะ  ที่แปรงฟันข้างห้องอนุบาล  2  เป็นเงิน 183,500 บาท

พ.ศ. 2546    สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (อาคาร 1)  เป็นเงิน  134,215   บาท  ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย 25  มีนาคม   2546
สส. กอบกุล  นพอมรบดี จัดสรรงบประมาณ  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วม ปูกระเบื้อง ติดตั้งอ่างล้างหน้าจำนวน   4  หลัง  เป็นเงิน  21,800 บาท อบต. หนองกลางนา จัดสรรงบประมาณสร้างตู้เก็บอุปกรณ์ชั้นอนุบาล  3 ขวบ และอนุบาล 1  จำนวน  4 ตู้    เป็นเงิน  49,200  บาท   ทำรั้วคอนกรีต หลังห้องน้ำ  ห้องส้วม  หลังห้องอนุบาล  3  ขวบ  เป็นเงิน  60,400  บาท  สร้างตาข่ายคั้นฟุตบอลเป็นเงิน 79,700 บาท
วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2546  นายเฉลิมชาติ  บุรณศิริ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขาถ่าน อำเภอปากท่อ  เดินทางมารับตำแหน่ง   อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2547  พัฒนางานวิชาการเพื่อคุณภาพของผู้เรียน  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่      พัฒนาบุคลากร    เตรียมการการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29    เพื่อย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันทางฝั่งมัธยม (ที่วัด) หลังจากที่แยกกันเรียนเป็น  2  ฝั่ง มา  36  ปี ให้มาเรียนรวมกันเป็นฝั่งเดียว  ประสานงานกับวัดบางกระ   ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พ.ศ.  2548ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. 105 / 29   และงบบริจาคจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  คณะครูและบุคคลทั่วไป  ได้ก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนหลังใหม่นี้อีก  4  ห้องเรียน  และก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังของโรงเรียนยาวประมาณ  40  เมตร  ปรับปรุงโรงงานฝึกอาชีพเป็นห้องประชุม
พ.ศ.  2549  ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  และปูพื้นกระเบื้องห้องสมุด  ทาง  อบต.หนองกลางนา  ได้มาก่อสร้างห้องส้วมให้กับโรงเรียนจำนวน  1  หลัง
พ.ศ.  2550    ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา  จัดทำสนามฟุตบอลใหม่  โดยถมที่   ปลูกหญ้า  และ   ทำระบบระบายน้ำ  เป็นจำนวนเงิน    450,330 บาท

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดบางกระ  (Vision)

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ รักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

พันธกิจ  (Mission)

๒.๑  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
๒.๒  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมารยาทที่ดีงาม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐานของคนไทยทั้ง ๑๒ ประการ
๒.๓  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการปฏิบัติจริง
๒.๔  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๕  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒.๖  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุน

เป้าหมาย  (Goal)
๓.๑ นักเรียนเป็นเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ใฝ่เรียนรู้
๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทที่ดีงามตามค่านิยมพื้นฐานของคนไทยทั้ง  ๑๒ ประการ
๓.๓ โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓.๔ นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
๓.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
๓.๖ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย  และหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ